Üyelik

Üyelik koşulları

Üyelik koşulları dernek tüzüğünün 2. Bölümünde belirtildiği üzere aşağıdaki gibidir:

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Mühendislik Jeolojisine ilgi duyan ve bu konunun eğitimine, araştırma ve uygulamalarına katkıda bulunabilecek her gerçek ve tüzel kişi derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Madde 4- Dernekler mevzuatına göre, derneğe iki tür üyelik söz konusudur.

a) Kişisel Üyelik: Mühendislik jeolojisine ilgi duyan ve bu konuda bilfiil çalışmakta olan gerçek ve tüzel kişiler Dernek Yönetim Kurulu Kararı ile derneğe kişisel üye olabilirler. Tüzel kişiliğin üyeliği halinde üyelik, tüzel kişilik yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi tarafından yürütülür. Bu kişinin tüzel kişilikte başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, üyelik tüzel kişilik tarafından derneğe en geç otuz gün içinde yazılı olarak bildirilecek kişi tarafından yürütülür.

b) Onursal Üyelik: Derneğin amaçları doğrultusunda; Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar ile faaliyeti sona eren Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi'nin faaliyeti boyunca önemli düzeyde katkı ve hizmetleri görülen kişiler, Yönetim Kurulu'nun kararı ile onursal üyeliğe seçilebilirler. Onursal üyeler, Genel Kurul'da oy kullanamaz ve üyelik aidatı ödemezler.

Madde 5- Derneğe üye olmak isteyenler son bir ay içinde çekilmiş iki (2) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte, biçimi Dernek Yönetim Kurulu'nca belirlenen başvuru formunu doldurup imzalamak suretiyle başvurabilirler.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Derneğin başvuru tarihinden sonra yapacağı ilk Yönetim Kurulu toplantısında “üyeliğe kabul” veya “isteğin reddi” şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir ve üyelik aidatını, o yıla ait aidat miktarı esas alınarak, en geç bir ay içinde derneğin hesabına yatırır. Üyelik, üye aidatının derneğin hesabına geçtiği tarihten itibaren başlar.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile başvuruları üzerine Yönetim Kurulu'nca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Üyelikten Çıkma

Madde 6- Her üye yazılı olarak bildirmek koşuluyla, dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir.

Üyelikten çıkma isteğini Dernek Yönetim Kurulu'na bir dilekçe ile bildirme halinde üyelikten çıkanların kaydı Dernek Yönetim Kurulu tarafından silinir.

Üyenin dernekten çıkma dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkma işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten çıkma, üyenin Derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 7-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

a) Dernek Tüzüğü'ne aykırı davranışlarda bulunmak,

b) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

c) Yazılı uyarılara rağmen üyelik aidatını ait olduğu yıl ve Dernek Yönetim Kurulu'nca tanınabilecek süre içinde ödememek,

d) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

e) Üye olma şartlarını yitirmiş olmak,

f) Derneğin onurunu kırıcı davranışlarda bulunmak (bu durumda Dernek Yönetim Kurulu ilgili üyenin bu konudaki yazılı savunmasını alır).

g) Meslek etiğine aykırı bir davranışının saptanması halinde (bu durumda Dernek Yönetim Kurulu ilgili üyenin bu konudaki yazılı savunmasını alır).

Yukarıdaki (f) ve (g) şıklarında belirtilen durumlar, Dernek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından karara bağlanır. Diğer durumlardan (a, b, c, d, e) birinin saptanması halinde ise, kişi Dernek Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Üyelikten çıkan veya çıkarılan kimse, bu işlemin yapıldığı tarihe kadar ödemiş olduğu aidatları ve/veya yaptığı bağışları geri alamaz.

Banka hesap numarası

VAKIFLAR BANKASI ANKARA YENİŞEHİR ŞUBESİ TÜRK LİRASI HESABI

IBAN: TR740001500158007301559247

VAKIFLAR BANKASI ANKARA YENİŞEHİR ŞUBESİ EURO HESABI

IBAN: TR020001500158048014303737

Üye kayıt formu

Derneğe yeni üye olmak isteyenlerin derneğe daha önce üye olmuş iki üyenin imzalı referansını da taşıyan üyelik başvuru formunu eksiksiz doldurarak 2 adet fotoğraf ve Diploma/Çıkış Belgesi fotokopisi ile birlikte göndermeleri gerekmektedir. 

acrobat Üyeliğe başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.